Brandtekniska klasser

Brandmotståndet hos byggnadskomponenter och konstruktioner kan klassas i olika brandtekniska klasser eller kombinationer av dessa. De olika klasserna specificerar olika typer av funktionskrav. Normalt ges i klassbeteckningen även en siffra vilken visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda vid en standardiserad provning.

Exempel på klassning är EI 30 vilket betyder att konstruktionen är brandtät (E) och isolerande (I) under 30 minuter.

R - Bärförmåga

Bärförmågan, R, är ett byggnadselements förmåga att motstå brand, på en eller fler sidor vid en specificerad last, under en utan att förlora sin stabilitet. Funktionskravet varierar beroende på konstruktionstyp. Man skiljer på följande:

- element belastade i böjning (exempelvis bjälklag, balkar) där kravet ställs på deformations­hastighet och maximal nedböjning.

- axiellt belastade element (exempelvis pelare, väggar) där kravet ställs på deformations­hastighet och maximal deformation.

E - Integritet

Integriteten, E, är förmågan hos ett byggnadselementet, med en separerande funktion, att motstå brand på en sida utan att branden sprider sig till den oexponerade sidan genom läckage av lågor eller heta gaser. Vid bedömning av elementets integritet ser man på följande parametrar:

- sprickor eller öppningar över en viss dimension.
- antändning av en bomullstuss.
- ihållande lågor på den av brand oexponerade sidan.

I - Isolering

Isolering, I, är förmågan hos ett byggnadselement att vid brand på ena sidan bibehålla temperaturen på den oexponderade sidan under en viss nivå. Generellt ser man dels på maximal temperaturstegring i någon enskild punkt som inte får vara högre än 180 °C, samt en medeltemperaturstegring på vissa punkter som inte får vara högre än 140 °C.

M - Mekaniskt motstånd

Mekaniskt motstånd M är förmågan hos ett byggnadselement att motstå en mekanisk stöt. Provningen görs direkt efter att elementet provats under önskad tid för annan klassificering (R, E och/eller I).

Relaterad information

Information från SP Brand

Europeisk brandklassning av material, produkter och konstruktioner