Faktorer som försämrar ljudisoleringen

Dörrar

Dörr i vägg leder i de allra flesta fall till en försämring med avseende på ljudnivåskillnaden mellan rummen. Dörrmontaget kräver styvare reglar och ökad regeltäthet vilket är negativt ur ljudsynpunkt. Dessutom har en dörr vanligtvis sämre ljudisolering än väggen. Se även Väggar med delelement

Eldosor

Eldosor kan innebära en försämring av väggens ljudisolering. Det är viktigt att oanvända anslutningar i dosor proppas samt att dosor i samma vägg inte placeras mitt emot varandra. De ska helst förskjutas minst 600 mm horisontellt eller 800 mm vertikalt. Om dosorna måste placeras mittför varandra kan en förbättrande åtgärd, med avseende på ljudisolering, vara att täta runt dosan med gipsbruk och fylla regelfacket, där dosorna är placerade, med isolering.

Kortslutning

Så kallad kortslutning är ofta tecken på slarv i utförandet. Dubbelkonstruktioner som lätta innerväggar och bjälklag har goda ljudisolerande egenskaper under förutsättning att montage genomförs så att de olika delarna inte kommer i kontakt med varandra. Vid felaktigt utförande så kan det exempelvis bli kortslutning via el-, vvs-rör och eldosor med försämrad ljudisolering som följd. Ett annat vanligt problem är kontakt mellan skenor och/eller reglar vid dubbel regelstomme. Ett minimiavstånd på 10 mm mellan skenorna är vanlig, men genom att öka till 40 mm minskar risken för kortslutning. Vid 10 mm avstånd är det gynnsamt att förskjuta reglarna i sidled så att de inte står mitt för varandra.

Hål, springor och sprickor

Hål, springor och sprickor kan medföra en kraftig reducering av exempelvis en väggs ljudisolerande förmåga. Millimetersmå springor och hål får konsekvenser ur ljudsynpunkt. Därför är det av yttersta vikt att dessa tätas med lämplig fogmassa.