Ljud och konstruktioner

Lätta innerväggar och ljudisolering

När man talar om ljudisolering i lätta innerväggar så är det flera faktorer som är av betydelse. Ljudisoleringen ökar med antalet skivor och tyngden på skivorna. Bredare reglar är bättre än smala och en dubbel- eller saxad regelstomme är bättre ur ljudsynpunkt än en enkelstomme. Likaså ger hålrumsisolering bättre ljudvärden på väggen än vad som uppnås utan isolering. När man talar om enkelstomme så är också regelavståndet reglarnas styvhet avgörande för ljudisoleringen. Vid regelavstånd under 600 mm försämras ljudisoleringen om inte reglarna särskilt har konstruerats för att hantera detta.

Lätta bjälklag och ljudisolering

På samma sätt som vid lätta innerväggar så är antalet skivor på ovan- och undersidan av ett bjälklag avgörande för dess luft- och stegljudsisolering. Hur väl bjälklagets ovansida är avvibrerad från dess undersida är också viktigt ur ljudsynpunkt. Att fylla hålrummet med mineralull bidrar till förbättrade ljudvärden. Vill man bättra på luft- och stegljudisolering i ett bjälklag ytterligare så kan ett flytande golv på ovansidan vara bra i vissa fall.

Ett fjädrande undertak på undersidan är oftast ett kostnadseffektivt alternativ till vanliga tak som skruvas fast i styva reglar och golvbjälkar.

Lätta ytterväggar och ljudisolering

Med tanke på buller från trafik, industri m.m. så ställs det ofta höga krav på en ytterväggs ljudisoleringsförmåga. I en yttervägg med stålstomme så kan man säga att ju fler gipsskivor på insidan och ju större dimension på reglarna tillsammans med isolering, desto bättre blir ljudisoleringen. Även reglarnas plåttjocklek är viktigt att ta hänsyn till, ju tunnare reglar desto bättre ljudisolering. Förekomsten av fönster och fönsterdörrar i en yttervägg påverkar vanligen ljudisoleringsförmågan negativt. Detta kan man ta hänsyn till i samband med projektering genom att göra standardiserade ljudberäkningar. Några andra faktorer som påverkar ytterväggens ljudisoleringsförmåga är valet av fasadbeklädnad, detaljutformning, förekomsten av friskluftsdon samt självklart också lufttätheten i ytterväggen.

Hur ljud förflyttas inom en byggnad

Illustrationen nedan visar olika typer av ljudöverföring i en byggnad. Direkt ljudtransmission (1) innebär att ljudet går rakt igenom en konstruktion. Flanktransmission (2) gör att ljudet når mottagarrummet via anslutande byggnadsdelar. Överhörning (3) kan exempelvis ske genom ventilationskanaler och läckage (4) sker genom otäta anslutningar mellan väggarna eller mot bjälklagen.