Ljudklassning

Luftljudsisolering:

En byggnads förmåga att reducera luftburet ljud mellan två utrymmen. I standard SS 25267 för bostäder samt SS 25268 för övriga byggnader anges krav på luftljudsisolering med vägda reduktionstal. I standarden anges funktionskrav i de fyra ljudklasserna: A, B, C, D. Av dessa klasser anger klass C den miniminivå som uppfyller Boverkets (BBR:s) föreskrifter. Klass D avser bl a äldre byggnader medan klasserna A och B kan väljas om särskilt goda ljudförhållanden önskas.

Klass Beskrivning
A Ljudklassen motsvarar mycket goda ljudförhållanden.
B Ljudklassen motsvarar betydligt bättre ljudförhållanden än ljudklass C.
C Ljudklassen ger tillfredsställande ljudförhållanden för en majoritet av de boende och kan tillämpas som minimikrav enligt Boverkets föreskrifter.
D Ljudklassen motsvarar ljudförhållanden som är avsedda att tillämpas när ljudklass C inte kan uppnås. Det kan exempelvis gälla äldre bostäder som av särskilda skäl inte kan byggas om på ett sådant sätt att ljudklass C uppfylls, t ex i samband med varsam renovering.

 

Ovanstående uppgifter är hämtade ur SS 25267 och SS 25268 

Väggar klassas efter sin förmåga att reducera ljud som når den via luften. Som mätetal används begreppet reduktionstal R som definieras i dB R varierar med frekvensen. 

Rw = Reduktionstal uppmätt i laboratorie.

R'w = Reduktionstal fältmässigt mätt i byggnad, sk fältvärde. 

Anpassningsterm R'w + C50-3150

C50-3150 är en anpassningsterm som används när ljudkraven spänner över ett större frekvensområde. C50-3150 varierar beroende på väggens konstruktion, dvs antal lager gips, isolering, regeltyp, regeldimensioner, enkel, saxad eller dubbel stomme. För exakt värde av C50-3150 för en specifik vägg, kontakta Europrofil. 

Väggars ljudklasser

I de flesta fall är väggens ljudreduktionstal bättre än vad som anges i typöversikten. En vägg som t ex. är placerad i ljudklass 44 dB har laboratoriemätts till 51dB. Det är gjort för att ge största möjliga säkerhet för att förväntade resultat ska kunna uppnås även i praktiken.

Vid placering i ljudklasser har inte hänsyn tagits till genomföringar av installationer och liknande. Genomföringar och installationer måste alltid utföras omsorgsfullt och ev. tätas med akustisk tätmassa för ljud eller brandskyddsmassa. Vi oklarheter anlita en akustiker.

Ljudklassade detaljer

 

Detaljerna på hemsidan är utformade så att väggarnas ljudmässiga egenskaper kvarstår vid anslutning till andra byggnadsdelar. Var noga med att med omsorg utföra montage och anslutningar till andra byggnadsdelar och knutpunkter. Vid tveksamhet så rekommenderar vi att en akustiker konsulteras.