Höjd och stabilitet

Vägghöjder

Väggar bestående av stålprofiler och gipsskivor har stor styrka och styvhet. Utan speciella arrangemang kan vissa väggtyper byggas upp till höjder på över 8 000 mm. Vägghöjden kan ökas t.ex. genom att använda reducerat regelavstånd, boxade reglar eller förstärkningsreglar CF.

En innervägg bör vara dimensionerad för att motstå mekanisk åverkan som t.ex. tryck, knuffar och slag samt eventuell invändig vindlast. För en normalhög korridorvägg är mekanisk åverkan ofta dimensionerande. För en hög vägg i en hallbyggnad är däremot ofta vindlasten dimensionerande. Bedömning av dimensionerande belastningsförutsättningar bör utföras av sakkunnig med god kännedom om projektet. 

Boxning av regel

Med boxad regel menas att två reglar ”snäpps” i varandra så att de bildar en box. Vid 1/2-boxad regel skall den ”boxade” delen vara minst 50% av den totala vägghöjden. Vid 1/1-boxad skall den ”boxade” delen vara lika med vägghöjden minus a-måttet som är lika med höjden på skenans flänsar. 

Regelavstånd

Det generella regelavståndet är s 450 mm alternativt s 600 mm. Avståndet kan minskas då det t.ex. önskas ökad styvhet eller stabilitet. För väggar, där ytbehandlingen helt eller delvis skall utföras med kakel, rekommenderas ett regelavstånd på s 300 mm alt. s 450 mm. Säkerställ dock alltid att skivtillverkarens krav på minsta s-avstånd är uppfyllt.

Stabilitet 

Vid sidobelastning fungerar gipsskiveväggarna som samverkanskonstruktioner där skivorna stabiliserar reglarna och i viss mån medverkar som flänsar. Kan man förutse avsevärda nedböjningar i tak eller bjälklag bör väggarna anslutas med teleskopanslutning.