Ljudtätning

En god ljudisolering kan bara uppnås om väggens anslutningar till andra byggnadsdelar är ljudtäta. Springor och till och med sprickor kan innebära en kraftig reducering av en konstruktions ljudisolerande förmåga. Vid ljudkrav upp till 30 dB så krävs ingen extra ljudtätning men för ljudkrav däröver är det aktuellt. Generellt så blir det tätare med tätmassa än med gummilist eftersom listen endast klarar av mindre ojämnheter. För ökad säkerhet rekommenderas därför tätning med akustisk tätmassa.

Flanktransmission

God ljudisolering uppnås inte enbart genom att man monterar ljudisolerade väggar och tätar enligt anvisningar. Eftersom ljud även förflyttar sig via flanktransmission så måste anslutande byggnadsdelar vara av minst samma ljudmässiga kvalitet som den ljudisolerande väggen. I annat fall kan det vara nödvändigt att bryta de flankerande byggnadsdelarna. Som huvudregel gäller att om en flankerande byggnadsdel eller dess beklädnad inte har bättre ljudegenskaper än väggen skall den brytas.

Tätningsalternativ

Genomföringar

Rör, kanaler och dylikt kan försämra ljudisoleringen om de skapar kontakt mellan de båda vägghalvorna eller om genomföringen inte är tillräckligt tät. Tätning runt genomföringar kan utföras med fogmassa.

Elinstallationer

Ljudtransmission genom eldosor och elrör skall undvikas. Ej använda anslutningar i dosorna skall proppas. Eldosor i de två väggsidorna förskjuts minst 600 mm horisontellt. Då detta ej är möjligt förskjuts dosorna minst 800 mm vertikalt.