El-installationer

Ljud

Ljudtransmission genom eldosor och elrör är en vanlig källa till ljudläckage. Ej använda anslutningar i dosorna skall proppas. Placering av motstående dosor i samma regelfack bör undvikas. Motstående eldosor bör förskjutas minst 600 mm horisontellt eller minst 800 mm vertikalt.

Brand

I regelfack där eldosor installeras, skall hålrummet till 100 % vara fyllt med stenull, min 28 kg/m3 .