VVS-installationer

När rör, kanaler och dylikt dras i och speciellt genom innervägg skall speciella åtgärder vidtas för att säkra väggarnas brand- ljud- och styrkemässiga egenskaper. Europrofil rekommenderar att information inhämtas från producenter av rör-, kanal- och andra branschspecialister.

Ljud

Rör, kanaler och dylikt kan försämra ljudisoleringen om de skapar kontakt mellan de båda vägghalvorna eller om genomföringen inte är tillräckligt tät. Tätning runt genomföringar kan utföras med fogmassa.

Brand

Ska installationer dras genom brandklassade väggar måste genomgången tätas med brandtätningsmassa.