Isolering och diffusionsspärr

Isolering yttervägg

För att erhålla en yttervägg med hög värmeisolerande funktion krävs förutom isolermaterial ett bra vindskydd och god lufttäthet. Vindskyddet ska förhindra att vinden blåser in i isoleringen och ökar värmeförlusterna. På insida vägg bör dessutom en ång-/diffusionsspärr monteras som hindrar varm och fuktig inomhusluft från att tränga ut i väggen genom så kallad konvektion och/eller diffusion.

För att undvika köldbryggor i en regelvägg kan väggen byggas med korslagda reglar och/eller ett heltäckande isolerskikt. 

Olika typer av isolering

När det gäller isolering i yttervägg så dominerar mineralull med störst marknadsandel. Cellulosafiber och cellplast är exempel på alternativa material till mineralull. Att isolera med cellulosafiber, där lösull sprutas in i en regelvägg som försetts med plastfolie, har förekommit sen 1970-talet. Cellplast som hittills har använts mest i belastade konstruktioner och vid dränering av källargrunder, blir allt vanligare även i väggkonstruktioner.

Med mineralull avses stenull eller glasull. Stenull tål högre temperaturer än glasull varför krav på isoleringstyp kan förekomma vid högre brandkrav. När det gäller isoleringens förmåga att reducera ljud anses dessa två typer vara likvärdiga.

Cellulosafiber förekommer i två typer. Den ena består av returpapper som mals och den andra består av cellulosafibrer från färsk träråvara.

När man talar om cellplastisolering i yttervägg så är det vanligtvis EPS man avser, expanderad polystyren. Materialet består av 2 % polystyren och 98 % luft. 

Att tänka på när man isolerar

Bäst utförande får man om isoleringen monteras från regelstommens insida då det är lättare att kontrollera resultatet.

Det är mycket viktigt att väggens alla hålrum blir helt utfyllda med isolering, detta oavsett isolermaterial. Vid användande av mineralull bör man därför ha ett längd- och breddövermått samt en tjocklek som är anpassad för konstruktionen.

Eftersträva så få skarvar som möjligt och förskjut dem mellan facken.