Utförande av diffusionsspärr

Diffusionsspärrens primära uppgift är att förhindra att fuktig luft tränger ut genom väggkonstruktionen. Om detta sker finns en överhängande risk att luften kondenserar i väggen och ger upphov till fuktskador. I en väggkonstruktion bestående av stålreglar och mineralull finns visserligen inga organiska ämnen i själva byggmaterialen men kondenserad fukt bidrar till en kraftig reduktion av väggens värmeisolerande förmåga.

Val av system

Marknaden erbjuder olika typer av diffusionsspärrar. Det är viktigt att välja ett godkänt och välbeprövat system med dokumenterade långtidsegenskaper. Väsentligt är också att det valda systemet används fullt ut i det aktuella projektet. Anslutningsdetaljer, fästdon och tejp ska vara anpassade till valt system. För att minimera antalet skarvar är det fördelaktigt om leverantören kan erbjuda stor bredd på diffusionsspärren, helst våningshög.

Plastfoliens placering i väggen

För en byggnads funktion är det helt avgörande att diffusionsspärren behålls intakt under hela dess livslängd. Mot bakgrund av detta bör dess placering i vägg beaktas.

Europrofil rekommenderar att ett installationsskikt om minst 45 mm placeras mellan diffusionsspärr och invändig skivbeklädnad. På så vis skyddas plastfolien mot åverkan i samband med installationsdragning. Risken att framtida infästningar punkterar ångspärren minimeras också.

För att undvika problem med kondensering i vägg mellan skivbeklädnad och diffusionsspärr skall folienh placeras maximalt en fjärdedel in i väggen, sett från insidan.

Observera dock att det är värmemotståndet, R, som är dimensionerande för plastfoliens placering och inte isolertjockleken.

 

Skarvning och håltagning

För att undvika luftläckage och därigenom fuktvandring i konstruktionen måste alla håltagningar och skarvar i diffusionsspärren tätas omsorgsfullt. Tätning och skarvning skall utföras med produkter från samma system som diffusionsspärren.

Anslutning mellan stålregelvägg och betongvägg/betongbjälklag

Betongens yta varierar och kan i många fall vara ojämn. För att uppnå en tät anslutning mellan diffusionsspärr och betong bör därför någon form av fog användas. Anslut diffusionsspärren mot betongplattan genom ett nedvik/överlapp ca 50 mm in på plattan. Applicera sedan ett fogband eller fogmassa mellan diffusionsspärren och betongen. Montera därefter dit en stålprofil (t.ex. PU) och fäst denna noggrant så att diffusionsspärren och fogen kläms ordentligt mot betongplattan.

 

Anslutning mellan stålregelvägg och lättbjälklag

Den traditionella lösningen där golvbalkar har sina upplag på samma regelstomme som takstolarna, är generellt svår att få tät. Detta eftersom varje balk i mellanbjälklaget passerar genom diffusionsspärren och måste tätas separat. En överhängande risk för läckage finns om arbetet inte utförs på ett omsorgsfullt sätt.

Bäst lösning ur fukt- och täthetssynpunkt är istället att bjälklaget har sitt upplag på en separat stålregelstomme placerad innanför diffusionsspärren i väggen. Då kan spärren passera bjälklagskanten obruten.

Tätning runt fönster och dörrar

För att uppnå en god täthet i byggnaden måste diffusionsspärren anslutas mot fönster- och dörrkarmar på ett korrekt sätt. Den skall vikas in i fönster- och dörrsmygar på samtliga sidor. Hörnsmygar skall tätas med material lika övrig diffusionsspärr. Flera system på marknaden har färdiga hörn som är specialanpassade för tätning av smygar. Mot fönster- och dörrkarm tätas med fogmassa, anpassad för vald diffusionsspärr samt aktuellt karmmaterial.