Montage yttervägg, Enkelstomme

Rekommendation infästning: För att förenkla montaget rekommenderar Europrofil montageskruv
med sexkantshuvud så långt det är möjligt. Fästdon väljs i övrigt enligt anvisningar från fästdonsleverantör.

 

Infästning av skena

30:01

Skenan positioneras och fästs med lämplig skruv i var ände. Detta är tillräckligt då skenan kommer att fixeras mot underlaget vid varje regel enligt 30:02.

Infästning av regel

30:02

Reglarna fästs in mot bjälklaget med lämplig skruv eller annat fästdon. Skruven monteras genom skena och ändavstyvare. Ändavstyvaren tillser att regeln är avstyvad.

Skena mot brandisolerad balk

30:03

Vid anslutning av skena mot brandisolerat stål kan montaget göras med ZB-beslag.

Karmreglar

30:04

Dörrar och fönster kan kräva kraftigare reglar. Karmreglar är delslitsade och levereras i godstjocklek 1,5 mm för en stabil infästning av dörrar och fönster.

Boxning av reglar

30:05

Boxning av reglar vid öppningar kan vara nödvändigt vid montering av fönster och dörrar eller vid stora vindlaster. Det är viktigt att hålrummet isoleras vid montage. Vanligtvis är den boxade regeln ca 100 mm kortare än väggregeln för att gå fri från tak- och golvskenan.

Infästning mot karmregel

30:06

Över- och underliggande skena vid öppningar fästs mot karmregel med hjälp av vinkelbeslaget VB-1,5 eller Ändavstyvare, WSS. Vinkelbeslaget kan med fördel vinklas nedåt då montageskruvar med sexkantshuvud kan användas för enklare montage.

Extra skruvfäste dörrar/fönster

31:01

Då ytterväggsprofilerna är slitsade kan det ibland vara nödvändigt att komplettera med en karmplåt där dörr eller fönster skall fästas in.

Reglar över och under öppning

31:02

Med korta reglar, under 2000 mm, över och under öppningar är det tillräckligt att skruva regel till skena. Observera att Ändavstyvare kan krävas vid korta reglar i fall med tung fasad, stor vindlast eller liknande omständigheter.

Tätning av slitsar

31:03

För att säkerställa väggens isolationsförmåga bör profilernas slitsar tätas runt öppningar. Detta kan göras med t.ex. med vindduk och tejp. Observera att vid indragna fönster bör man använda membran, se avsnittet om lufttäta konstruktionslösningar.

Infästning av skivmaterial

31:04

Följ leverantörens anvisningar för rätt infästning. Vanligtvis skruvas skivorna med 200 mm skruvavstånd efter kanterna och 300 mm skruvavstånd mitt på skivorna.

Påsalningsprofiler

31:05

Påsalningsprofiler PU, vid avslut och runt öppningar, samt PZ, i fält, fästes till ytterväggsregeln med självborrande skruv av typ EG PS 4,8x16 i korrosivitetsklass C2. Observera den mekaniska infästningen av diffusionsspärren, se instruktion 20:02.