Utvändig vindlast

 

Den utvändiga vindlast som påverkar en yttervägg bestäms av ett antal faktorer:

Referensvindlasten bestäms av byggnadens läge i Sverige. Varje kommun har en bestämd referensvindlast enligt standard.

Terrängtypen bedöms utifrån omgivningens förutsättningar. En byggnad exponerad för öppet hav exponeras för en högre vindlast än en byggnad i tätortsbebyggelse.

Byggnadens höjd har en stor inverkan på vindlasten. Vindlasten ökar ju högre upp i byggnaden väggen är belägen.

Formfaktorn för utvändig vindlast bestäms av byggnadens utformning samt aktuell vindriktning.

Invändig vindlast

Den invändiga vindlast som påverkar en yttervägg bestäms av storleken på byggnadens öppningar samt hur dessa är placerade i förhållande till varandra. I vissa fall kan formfaktorn för invändig vindlast också bestämmas som en andel av formfaktorn för utvändig vindlast. I de allra flesta fall verkar invändig och utvändig vindlast samtidigt på väggregeln och måste därför adderas i beräkningen.

Maximal vägghöjd i millimeter för utfackningsvägg
Byggnad med normal invändig vindlast

Längd Fall 1 Fall 2 Fall 3
CY 145-0,7 3200 2400  
CY 145-1,0 5700 4900 4000
CY 145-1,2 6900 6000 5300
CY 145-1,5 8000 7000 6200
CY 145-2,0 8800 8000 7300
CY 170-0,7 3700 2800  
CY 170-1,0 6100 5200 4700
CY 170-1,2 7400 6400 5700
CY 170-1,5 8600 7400 6600
CY 170-2,0 9900 8900 8100
CY 195-0,7 4300 3200 2600
CY 195-1,0 6400 5600 5000
CY 195-1,2 7800 6800 6000
CY 195-1,5 9100 7900 7000
CY 195-2,0 10000 9600 8600
CY 220-0,7 4800 3600 2900
CY 220-1,0 5700 5800 5200
CY 220-1,2 8200 7100 6300
CY 220-1,5 9500 8200 7300
CY 220-2,0 10000 10000 8900

Förutsättningar

(exempel gäller tätort Örebro)

  • Reglar placerade på s600
  • Regelflänsar avstyvade på minst s600
  • Reglar avstyvade i över- och underkant
  • Formfaktor för utvändig vindlast cpe = 0,8
  • Formfaktor för invändig vindlast cpi = 0,3
  • Fall 1: qp = 0,6 kN/m2 ger QEd = 0,99 kN/m2
  • Fall 2: qp = 0,8 kN/m2 ger QEd = 1,32 kN/m2
  • Fall 3: qp = 1,0 kN/m2 ger QEd = 1,65 kN/m2
  • Reduktionsfaktor vid deformation Ψ= 0,3
  • Maximal tillåten deformation = h/300