Vis undersider

Himling

Vanligvis deles himling opp i tre typer:

  • Direktemontert himling
  • Nedforede himling
  • Frittspennende himling.

Valg av himlingstype gjøres utifra krav til lydisolering, brannsikkerhet og byggtekniske forutsetninger. Montering utføres i hovedsak med spesielle himlingsprofiler, men mange profiler ment for innervegger kan også benyttes.

Bæreverket bør alltid utformes slik at platene kan monteres på tvers mot profilene (lektene) de monteres på. Hvis det skal monteres flere lag med plater gjelder dette platelaget som skal monteres til sist. Husk også å planlegge slik at platenes kortkantskjøter fortrinnsvis går vinkelrett mot det største lysinnslippet. Dette er for å minimere risikoen for slagskygger. Sørg også for å montere underlaget slik at platene ikke skjøtes på linje med større åpninger.

 

Platekledning

Platene, som regel gipsplater, monteres i ett eller flere lag, avhengig av ønsket brann- og lydklasse. Ved gipsplater i et lag skal tversmontering om mulig alltid benyttes da langsmontering ofte krever mindre c/c-avstand mellom profilene. Der det monteres flere lag skal platene forskyves for å unngå gjennomgående skjøter mellom platelagene. Dette er for å oppnå høyest mulig tetthet, sett fra et brannperspektiv. Det ytterste laget monteres på tvers mot profilene og med kortkantskjøtene over den samme.

BRANN

For å oppnå nødvendig brannbeskyttelse brukes gipsplater vanligvis i ett eller flere lag og i noen tilfeller også i kombinasjon med ikke-brennbar mineralull. Vanligvis brukes det en 12,5 mm standardgipsplate eller 15 mm branngipsplate. Se eksempel på neste side.

 

Eksempel, brannpåvirkning fra undersiden

Utsättning
Det är oftast bäst att utgå från rummets mitt när pendlars och profilers placering ska markeras.

Skivbeklädnad
Skivorna, vanligtvis gipsskivor, monteras i ett eller flera lag beroende på erforderlig brand- och ljudklass. Vid gipsskivor i ett lag skall tvärmontage om möjligt alltid användas då längsmontage ofta kräver mindre s-avstånd mellan profilerna. Vid flerlagstäckning skall skivorna förskjutas för att undvika generalskarvar mellan skivlagen. Detta för att uppnå högsta möjliga täthet ur brandsynpunkt. Ytttersta laget monteras på tvärs mot profilerna och med kortkantsskarvarna över densamma.  

Skruvinfästning 
EuroCeiling-profilerna är tillverkade i 0,6 mm tjock plåt vilket både ger ett stabilt underlag och ett bra skruvfäste som också lämpar sig för hårdare skivmaterial som t.ex. fibergips. Övriga undertaksprofiler är tillverkade i 0,46 mm tjock plåt. 

Materialkvalitet och korrosivitet
I sitt grundutförande tillverkas upphängningskomponenter i stålkvalitet DX51 z100 och profilerna i S250GD z100.  Detta utförande, korrosivitetsklass C1, är avsett att användas inomhus.

EuroCeiling och profiler för fribärande undertak kan också levereras i korrosivitetsklass C5 för att kunna användas i mer fuktkänsliga miljöer som storkök, badhus och spa-anläggningar och till och med utomhus. 

Miljö
Ingående komponenter finns registrerade och bedömda i Basta, Byggvarubedömningen och SundaHus. Komponenterna omfattas inte av Svanens kriteriedokument hos Miljömärkning Sverige och ska därför inte registreras i Husproduktportalen. Europrofils produkter kan användas i byggprojekt som strävar mot att Svanenmärkas enligt version 3 av Svanens kriteriedokument. Detta i sig ska inte förväxlas med att produkterna är Svanenmärkta. Flera av våra produkter är dessutom gjorda för återbruk och kan i många fall användas på nytt.

CE-märkning
Europrofils undertakskomponenter har testats i enlighet med standarden SS-EN 13964. Prestandadeklarationer för respektive komponent finns att ladda ner på europrofil.se.

Dokumentation
Prestandadeklarationer, byggvarudeklarationer och annan dokumentation finns för nedladdning på europrofil.se.

Mängdberäkning
Beräkningsapplikation för beräkning av mängder finns på europrofil.se.

Brand
För att uppnå erforderligt brandskydd används vanligtvis gipsskivor i ett eller flera lag och i vissa fall också i kombination med obrännbar mineralull. Vanligtvis används 12,5 mm standardgipsskiva eller 15 mm brandgipsskiva.

Principexempel, brandpåverkan underifrån