Visa undersidor

Montageanvisning Recon Original

FÖRBEREDELSER VID RENOVERING:

 

Steg 1

Fasaden demonteras in till regelstommen och all isolering blottläggs. Besiktning av stommen kan därefter genomföras av behörig kontrollant med erforderlig utrustning. Eftersom många stommar är av trä behöver fuktmätning ske och eventuell påväxt kontrolleras. Även isoleringen kontrolleras till funktion och tillstånd. Fuktig och missfärgad isolering tas bort, glipor eller andra felaktigheter korrigeras och kompletteras. 

Steg 2

En stomstabiliserande skiva monteras på stommen. Denna skiva bör vara av oorganiskt material och avsedd för funktionen. Denna del i konstruktionsskalet är mycket viktig av flera skäl. Här måste väggen vara lufttät men diffusionsöppen. Blir inte väggen tät här kommer luften att kunna transportera både fukt och värme, in respektive ut ur konstruktionen. 


MONTERING - STÅENDE OCH LIGGANDE ZR

 

 

  


Steg 3 - Montage av Recon Original med stående ZR

Efter att den nya vindtätningen (1) monterats på den befintliga stommen av trä eller stål, monteras RECON renoveringssystem. Påsalningsprofil, ZR (2) monteras stående och skruvas mot bakomliggande reglar. Runt dörr- och fönsteröppningar monteras smygprofil, UR (3). Både ZR och UR monteras med C4-klassad skruv anpassad för underlaget. Vanligtvis skruvas dessa med ett maximalt skruvavstånd på 600 mm men tätare skruvning kan vara nödvändigt. Infästningen ska dimensioneras i samråd med projektets konstruktör.  Runt dörr- och fönsteröppningar monteras smygprofil, UR.

Mellan profilerna isoleras väggen med isolering av typen ”hård densitet”. På så sätt uppnås goda isolervärden och okänslighet för fukt. Isoleringen skall även ha ett vindavvisande yttre skikt. 

Fasadläkt, VFL (4) monteras därefter liggande, vanligtvis med ett s-avstånd på 600 mm, i fält. Andra s-avstånd kan förekomma beroende på valt fasadmaterial. Likaså kan det vissa fall krävs tätare s-avstånd vid hushörn och/eller där fasaden ligger i anslutning till trottoarer och vägar. VFL monteras med C4-klassad skruv, EG VFL-ZR, 4,8x13, till ZR.  Infästning av VFL mot ZR ska göras med två skruv i varje knutpunkt.

Med fasadläkten infäst i påsalningsprofilen erhålls ett mycket starkt och stabilt underlag för infästning av fasadmaterial. För tyngre fasadmaterial som t.ex. tegel eller tunga fasadskivor kontakta Europrofil.


Steg 3 - Montage av Recon Original med liggande ZR

 

Konsolbeslag KB (5) monteras i bakomvarande stomme. Avståndet mellan konsolbeslagen är beroende på fasadens vikt och ska dimensioneras i samråd med projektets konstruktör. Påsalningsprofil, ZR monteras liggande och skruvas fast i konsolbeslaget och i bakomvarande stomme med C4-klassad skruv anpassad för underlaget. Vanligtvis skruvas dessa med ett maximalt skruvavstånd på 600 mm men tätare skruvning kan vara nödvändigt. Infästningen ska dimensioneras i samråd med projektets konstruktör. Runt dörr- och fönsteröppningar monteras smygprofil, UR.

Fasadläkt, VFL monteras därefter stående. Montaget utförs i övrigt på samma sätt som vid montage med stående ZR.

SKARVNING AV VFL

Hur VFL ska skarvas är beroende på flera faktorer. Dels kan det finnas ett behov att skapa en rörelsefog, och dels kan det finnas behov att skarva fasadläkten fallande. I dessa fall är det viktigt att ta hänsyn till vilken spännvidd det underliggande bärverket har, vilken profildimension som ska användas och med vilket s-avstånd denna ska monteras, samt vilken vindlast byggnaden utsätts för. Europrofil skarvbeslag, VFL-S, ska användas då konsolande spännvidd för VFL överskrider maxmåtten, eller i de fall då en rörelsefog är önskvärd. Se monteringsanvisning för skarvbeslag VFL-S för kompletterande information. Beroende på valt fasadmaterial kan kravet på skarvarna variera. Eventuell skarvning av läkt ska alltid ske i samråd med leverantören av fasadmaterialet. Deras anvisningar gäller alltid i första hand.
 

 

Observera!

Infästningen av läkten ska utföras med två skruv i varje knutpunkt. Skruvningen ska göras i de ovala förstansade hålen, vilket medger eventuell rörelsemån vid temperaturskillnader. Längden på läkten är begränsad till 3 m för att eventuella rörelseskillnader inte skall påverka fasadmaterialet för mycket.